به گزارش روابط عمومی مرکز ، یعقوبی ریاست مرکز آموزش فنی و حرفه ای سردار شهید رادمرد طی جلسه با ریاست دانشکده فنی و مهندسی ضمن تبریک انتصاب دکتر اخگری در خصوص عملکرد آموزشی سال 95 مرکز و شش ماهه اول سال 96 گزارشی را بیان داشتند و در خصوص راهکارهای اجرایی آموزش مطالبی را عنوان نمودند .

 

در ادامه اخگری ریاست دانشکده فنی و مهندسی ضمن تشکر از مرکز آموزش فنی و حرفه ای با این دانشکده همکاری خود را اعلام نمود .