به گزارش روابط عمومی مرکز : در راستای تفاهم نامه آموزشی  با اداره زندان واقدامات تامینی وتربیتی شهرستان ، دوره ی آموزشی مهارت کمک نقاش ساختمان درجه 2 در مرکز آموزش فنی وحرفه ای نهبندان برگزار می گردد.


 این دوره که با هدف  توانمندسازی زندانیان و کاهش آسیب های اجتماعی آغاز گردیده ، تعداد 18 نفرحضور دارند و آموزش های نظری ومهارتی شغل  را به مدت 177 ساعت فرا خواهند گرفت. شرکت کنندگان در این دوره با قبولی در آزمون پایان دوره ، موفق به دریافت گواهینامه الکترونیک مهارت خواهند شد.

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای در این کارگاه استفاده از ظرفیتهای مرکز و مهارت آموزی را فرصت مناسبی برای ارزش بخشیدن به شان ومنزلت جامعه تحت پوشش اداره زندان شهرستان دانست و تاکید نمود مرکز آموزش فنی حرفه ای شهرستان  زمینه را برای استفاده حداکثری از ظرفیت مجموعه خود برای جامعه هدف زندایان فراهم کرده است.