به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای: عصمت نخعی رییس اداره مؤسسات کارآموزی آزاد و مشارکت های مردمی گفت: جهت ارتقاء و توانمند سازی 19 نفر از رؤسای مراکز و پرسنل آموزشگاه های آزاد استان، دوره آموزشی ضوابط و دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه تشکیل اداره آموزشگاه های آزاد  به صورت غیر حضوری به مدت 20 ساعت از تاریخ 29/7/1396 لغایت 7/8/96 برگزار گردید و آزمون آن به صورت آنلاین در تاریخ 7/8/96 برگزار شد.