به گزارش روابط عمومی مرکز نهبندان: در راستای تحقق اقتصادی ، کارگاه  آموزشی نازک دوز زنانه در روستای سیدال از توابع شهرستان در حال برگزاری است.


در این دوره که با حضور24 نفر از متقاضیان در حال اجرا میباشد ، مهارت آموزان ، حرفه نازک دوز زنانه را به مدت 460 ساعت که شامل 139 ساعت آموزش نظری و 321 ساعت آموزش عملی می باشد فرا میگرند.
 بخشی از شایستگی های حرفه نازکدوز زنانه که در طول دوره مهارت آن آموزش داده می شود شامل: راه اندازی ، سرویس و نگهداری ماشین های دوخت،  انجام دوخت اولیه ، ترسیم انواع الگو لباس زنانه ، برش انواع لباس زنانه ، دوخت انواع لباس زنانه ، اتوکاری لباس زنانه می باشد.