آيين تكريم رهام كيائي، معاون سابق و معارفه نادر فخري، معاون جديد توسعه مديريت و منابع سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، امروز هجدهم آذرماه با حضور رئیس و مدیران ارشد سازمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، در آيين ياد شده دكتر پاك سرشت با بيان اين كه

سازمان ها در راستاي تحقق مأموريت هاي خود نيازمند تعامل مطلوب منابع سازماني و انساني براي افزايش بازدهي سازماني مي باشند، گفت: حوزه مديريت و منابع انساني در سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور با مأموريت خطير آموزش از نقشي كليدي برخوردار است.  

 

وي افزود: هرچه قدر بتوانيم در حوزه توسعه مديريت و منابع استانداردها را بهبود بخشيم، مي توانيم در تحقق منافع و اهداف حوزه آموزش نيز موفق تر عمل كنيم.

رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور گفت: جهت گيري اصلي اين سازمان در دو حوزه رونق اشتغال با ارائه آموزش هاي منتج به شغل و در راستاي كاهش فقر است كه  معاونت  توسعه مديريت و منابع با پشتيباني مطلوب از حوزه آموزش در تحقق اين اهداف نقش شاياني دارد.

دكتر پاك سرشت در ادامه افزود: در شرايط فعلي همه حوزه ها بايد با حمايت و پشتيباني از حوزه آموزش در مسير رونق و هدفمند كردن آموزش ها مطابق با اولويت هاي سازماني عمل كنند.

رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور تأكيد كرد: با تحولات و تغييرات در حوزه سرمايه هاي انساني امكان بهره مندي از توان و انرژي ساير افراد توانمند و با انگيزه فراهم مي شود و اين سازمان نيز بايد از نتايج گردش و تغييرات نيرو منتفع شود.

دكتر پاك سرشت افزود: زماني كه در يك مجموعه افراد در كنار هم به يك برنامه مشترك مي انديشند، نتايج و دستاوردهاي بهتري بدست مي آيد.

معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در ادامه تأكيد كرد: تغيير و تحولات منابع انساني فقط بايد در راستاي منافع سازماني صورت پذيرد.

رييس اين سازمان افزود: هرگونه تصميم گيري به ويژه در حوزه اداري و مالي بايد بر مبناي شواهد روشن باشد تا مؤثر واقع شده و نتايج منفي به دنبال نداشته باشد.

وي در ادامه به ارتقاي وضعيت رفاهي كاركنان در راستاي افزايش احساس تعلق سازماني و انگيزه آن ها اشاره كرد و همچنين استقبال از بحث بودجه ريزي عملياتي در سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور را مهم عنوان كرد.

دكتر پاك سرشت در ادامه، شفافيت و عدالت در فرآيندهاي تصميم گيري در سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور را امري ضروري دانست .

رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور با بيان اين كه تمركز زدايي از اولويت برنامه هاي اين سازمان است، گفت: براي اين كه در اين حوزه موفق عمل كنيم نيازمند الگويي مناسب مي باشيم.

وي در ادامه تأكيد كرد: هدف اصلي اين سازمان، تأمين منافع، مصالح و خير عمومي است كه اميدوارم با همراه شدن معاون جديد توسعه مديريت و منابع و همراهي و كمك ساير همكاران شاهد تحرك و تحولات پرخيري در حوزه توسعه مديريت و منابع باشيم.

دكتر پاك سرشت در خاتمه از نگاه خلاق، اشراف به جزئیات امور تحت تکفل در سازمان و اخلاق حرفه اي رهام كيائي تقدير كرد و گفت: در ادامه نيز در مقام مشاور حتماً از تجارب، توان و ايده هاي ايشان بهره مند خواهيم شد