معاون وزير و رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در جمع همكاران روابط عمومي اين سازمان بر ضرورت ايجاد اتاق فكر رسانه در حوزه مهارت آموزي تأكيد كرد.

 

به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، چهارشنبه، مورخ 22/9/96 با حضور در دفتر روابط عمومي اين سازمان اظهار اميدواري كرد كه همكاران حوزه روابط عمومي در گروه كاري منسجم با استفاده از ظرفيت ها و توانمندي هاي خود در تحقق اهداف و مأموريت ها موفق عمل كنند.

دكتر پاك سرشت با اشاره به اهميت جايگاه روابط عمومي به ويژه در سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور اظهار اميدواري كرد كه با حضور دكتر عزت اله پوريان، مدير جديد روابط عمومي و همكاري همكاران تلاشگر، توانمند و پرانگيزه روابط عمومي، شاهد تحول و خلاقيت بوده و در راستاي ارتقاي منزلت و جايگاه سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در جامعه منشاء اثر واقع شويم.

رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در ادامه تأكيد كرد: روابط عمومي در اين سازمان با تسلط بر محتوا بايد در جريان امور جامعه و حتي دنيا در حوزه مهارت آموزي قرار گرفته و با جريان سازي از رويدادهاي مربوطه ساير حوزه هاي مرتبط از جمله اشتغال، سرمايه گذاري و توليد را به حركت درآورد.

وي افزود: ارتقاي فرهنگ مهارت آموزي در جامعه و توجه به حوزه مهارت آموزي نيازمند تغيير نقش روابط عمومي به نقش تحليل گر و تبديل روابط عمومي به اتاق فكر رسانه در حوزه مهارت آموزي است.

معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در ادامه به تعامل سازنده با تحليل گران حوزه مهارت آموزي و ايجاد تريبون و فضايي باز در حوزه آموزش هاي مهارتي و فني و حرفه اي تأكيد كرد.

دكتر پاك سرشت گفت: با ايجاد جهش و جريان جديد، توقعات ساير دستگاه ها از سازمان آموزش فني و
حرفه اي كشور توسعه يافته و به تناسب فضاي ايجاد شده شاهد تحول و تحرك در حوزه مهارت آموزي
خواهيم بود.

وي در ادامه با تأكيد بر همدلي و همراهي همكاران گفت: حاصل كار گروهي و جمعي ارزش افزايي مي باشد.

در ادامه دكتر عزت اله پوريان، سرپرست روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور ضمن تقدير از ديدگاه رييس سازمان نسبت به روابط عمومي گفت: همفكري و انجام كار گروهي و مسنجم با تشكيل اتاق فكر در روابط عمومي سازمان در سرلوحه كار قرار دارد.

در خاتمه با اهداي لوحي از سوي رييس سازمان از خدمات احمد غريوي سرپرست سابق دفتر رياست، روابط عمومي و مديريت عملكرد در حوزه روابط عمومي تقدير شد.

شايان ذكر است، احمد غريوي با حكمي از سوي دكتر پاك سرشت به عنوان سرپرست گروه مديريت عملكرد منصوب شد.