با حضور مدیران کل آموزش فنی و حرفه ای و تعاون روستایی تفاهم نامه همکاری فی مابین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و سازمان تعاون روستایی به منظور افزایش بهره وری و ارتقا سطح علمی و عملی شاغلان بخش کشاورزی و توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای معطوف به اشتغال در مناطق روستایی منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی در مراسم انعقاد تفاهم نامه  مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان با اشاره به نامگذاری سال، نقش روستاییان را در تحقق این شعار بسیار پر رنگ دانست. خوش آیند با اشاره به فعالیت سازمان آموزش فنی و حرفه ای گفت: با توجه به اهمیت آموزش در روستاها و تأکید قوانین بالادستی در رابطه با بهبود وضعیت روستاها و کاهش نابرابری بین جامعه روستایی و عشایری و شهری و اهمیت آموزش های مستمر به روستائیان باهدف توانمند سازی روستائیان برای مشارکت در تولیدات وصنعت، اداره کل آموزش روستایی در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تشکیل گردید که نشان از اهمیت دست اندرکاران برای ارائه خدمات و آموزش به روستائیان است.

حسین خوش آیند، ایجاد اشتغال پایدار و مهاجرت معکوس از شهرها به سمت روستاها را از اهداف اصلی برای برنامه ریزان آموزش های فنی و حرفه ای در روستاها برشمرد که نیازسنجی و شناسایی نیازهای آموزشی روستائیان، نخستین گام در رسیدن به هدف نهایی می باشد.

در ادامه مدیر کل تعاون روستایی استان با اشاره به وجود تشکل های روستایی و لزوم مهارت آموزی به آنان برای نیل به اشتغال پایدار گفت: تعاونيها درايران پيشينه اي درحدود شصت ساله دارند وتعاونيهاي روستايي وكشاورزي بعنوان تعاونيهاي چند منظوره عام در  پنجمين دهه حضور و فعاليت خود در  روستاهاي كشور بعنوان تشکلهای مردمی نقش اساسی در تولید و اشتغال در روستاها دارند. قربانی با اشاره به وظایف این سازمان گفت: توانمند سازي اعضاء و اركان شركتهاي تعاون روستايي و كشاورزي و اتحاديه هاي تحت پوشش براي تربيت انسانهاي توسعه يافته از مهمترین وظایف این سازمان می باشد که با انعقاد این تفاهم نامه از ظرفیت های آموزش فنی و حرفه ای برای تربیت نیروی انسانی ماهر استفاده خواهیم کرد. شایان ذکر است ارتقای سطح مهارت اعضا تشکل ها در بخش های کشاورزی و روستایی، توسعه کمی و کیفی آموزشهای مهارتی در حوزه کشاورزی و کارآفرینی روستایی و تحقق اهداف تعیین شده بخش کشاورزی در برنامه ششم توسعه کشور از جمله اهداف این تفاهم نامه می باشد