در اولين همايش هم انديشي برنامه ريزي تعاملي سال 1397 مديران كل ستادی واستانی سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، اهم فعاليت ها و برنامه های اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان جنوبي تبیین شد.

در اولين همايش هم انديشي برنامه ريزي تعاملي سال 1397 مديران كل ستادی واستانی سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، اهم فعاليت ها و برنامه های اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان جنوبي تبیین شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، حسين خوش آيند، مدير كل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان جنوبي در اولين همايش هم انديشي برنامه ريزي تعاملي سال 1397 مديران كل ستادی و استانی این سازمان که به ميزباني استان اصفهان از بیست و دوم تا بیست و سوم ارديبهشت جاری برگزار شد، اهم برنامه های سال 1397 در حوزه آموزش فنی و حرفه ای اين استان را تبیین کرد.

اهم فعالیت ها و برنامه های سال 1397 در حوزه آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان جنوبي

-سفارش سازي آموزشهاي مهارت صنايع استان در راستاي توانمندسازي نيروي كار بدو استخدام

-طراحي نرم افزار آموزش MBTI

-سند توسعه مهارتي استان خراسان جنوبي با رويكرد بازاريابي آموزشهاي فني و حرفه اي با مشاركت دانشگاه بيرجند تدوين شده است.

-كاروان مهارت آموزي اميد در استان با هدف توسعه عدالت آموزشي و افزايش سطح برخورداري مناطق محروم راه اندازي  شده است.

-توانمندسازي زنان روستايي و عشايري با استفاده از سرمايه گذاري ژاپن

-ايجاد كارگاه آموزش ايمني در معادن