دوره های منشور حقوق شهروندی و حقوق شهروندی در نظام اداری به مدت 14 ساعت جهت کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان جنوبی، حسب ضرورت موضوع و برنامه ریزی صورت پذیرفته توسط اداره امور عمومی در زمینه برگزاری دوره های آموزشی منشورحقوق شهروندی و حقوق شهروندی در نظام اداری به مدت 6 و 8ساعت با هدف آشنایی کارکنان با موضوعات مرتبط با استیفا و ارتقاء حقوق شهروندی در برنامه ها و خط و مشی دولت به عنوان یکی از دوره های مصوب ، این اداره کل مبادرت به اجرای این دوره نمود. در این دوره که توسط جناب آقای یاسر اعزامی برگزار گردید ، کلیه کارکنان ستادی و روسای ادارات و مربیان آموزشی شرکت نمودند .

بر اساس نظر سنجی صورت پذیرفته 89.6 درصد از کارکنان از اجرای دوره رضایت خود را اعلام نمودند.