گردهمایی روسای مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان جنوبی با حضور روسای ستادی اداره کل و روسای مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان در شهرستان مرزی درمیان برگزار شد.

 

به گزارشروابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی حجت الاسلام خزاعی امام جمعه درمیان با حضور در گردهمایی روسای مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان جنوبی بر نقش آموزش های فنی و حرفه ای در اشتغال زایی تاکید کرد و گفت: جامعه ما، امروز نیاز به مراکزی دارد که بتوانند به ایجاد اشتغال برای جوانان کمک کند. خراعی ادامه داد: آموزش فنی و حرفه ای امری مقدس است و در راستای رسالت انبیا و انجام آن عبادت است. امام جمعه درمیان افزود: اگر امروز زندانها بزرگ شده اند بخاطر این است که مراکز آموزش فنی و حرفه ای کوچک شده است. امروز اعتبارات باید به سمت مهارت آموزی و فنی و حرفه ای برود زیرا این مراکز آموزش فنی و حرفه ای است که با ایجاد اشتغال و کم کردن آسیب های اجتماعی به باقی ماندن انقلاب و اسلام کمک خواهد کرد.

وی با بیان اینکه فنی و حرفه ای برای جوانان مهارت های اشتغالزایی را فراهم می کند، گفت: امروز برخی از جوانان در بیکاری به سر می برند و نیاز به شغل و منبع درآمد دارند.امام جمعه درمیان با اشاره به اینکه متاسفانه در سال های اخیر برخی از روستاها، از جمعیت خالی شده اند، افزود: برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها، باید تمرکز زیادی روی جوانان و افراد باقیمانده در روستاها بشود و شغل های متناسب با آنان در روستاها ایجاد شود.

خزاعی با اشاره به اینکه آموزش های فنی و حرفه ای بر روی اقتصاد کشور و توسعه کسب و کار می تواند تاثیر بسیاری موثری داشته باشد، تاکید داشت: جامعه ما امروز از بیکاری رنج می برد و برخی از افراد تحصیل کرده فقط به دنبال کارهای دولتی هستند که این یک آسیب بسیار بزرگ است.

وی با بیان اینکه امیدواریم فرهنگی در جامعه ایجاد شود که کار را افتخار خود بدانیم، گفت: اگر افرادی در جامعه دارای درآمد و یا فکری هستند باید از این فکر و درآمدشان استفاده شود تا جامعه را به سمتی ببریم که بیکاری کاهش یابد و اشتغال را به درون خانه ها ببریم.