گردهمایی روسای ستادی اداره کل و روسای مراکز آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی در شهرستان مرزی درمیان برگزار شد.

در ابتدای جلسه مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان ضمن عرض خیر مقدم به حاضران، از زحمات پرسنل در اجرای آموزشها در نه ماهه سالجاری تشکر کرد. خوش آیند بر جذب به موقع اعتبارات و ارتباط مستمر با فرمانداری ها تاکید نمود. در ادامه رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای درمیان ضمن خیر مقدم به حاضران گزارشی از فعالیت های انجام گرفته را ارائه کرد.

وی سپس طرح های جدید مهارت آموزی سازمان را عنوان نمود. خوش آیند بر اجرای طرح های جدید سازمان که در گردهمایی مدیران ستادی و مدیران کل استانها مطرح شده بود بشرح ذیل تاکید نمود.

-         طرح کارآفرینی مهارت بنیان برای استفاده حداکثری از شیفت های خالی کارگاه هایی که قابلیت تولید و عملکرد تبصره 75 را دارند و یا کارگاههای فاقد فعالیت آموزشی و همچنین مربیانی که در بازار فعال هستند با هدف کارافرینی مهارت آموختگان یا فارغ التحصیلان دنبال گردد.

-         طرح آموزش دوگانه جهت توانمند سازی کارآموزان از طریق استفاده بخش تئوری استاندارد در محیط کارگاه مرکز و بخش عملی در محل صنف مربوطه

-         طرح آموزش های تلفیقی (کارگاهی + الکترونیکی) باهدف اینکه بخشی از استاندارد در محل کارگاه آموزشی و بخشی از استاندارد بصورت الکترونیکی ارائه گردد.

-         طرح مراکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی- آموزشی دانشجویان: همانند طرح SCD می باشد با این تفاوت که مراکز بخش دولتی در بخش مشارکت مالی دخالتی ندارند و دانشجویان از خدمات مشاوره ای بهره مند خواهند شد.

-         طرح مهارت آموزی ویژه: با هدف استقلال بیشتر مراکز و جهت پاسخگویی بهتر به نیازهای آموزشی مخاطبین پیش بینی شده است

-         طرح گزارش اقدام مشترک در توانمند سازی و اشتغالزایی مهارت آموختگان: با هدف جمع بندی آموزش ها و سایر خدمات ارائه شده با همکاری بخش دولتی دیگر و یا بخش خصوصی در راستای اشتغال (حداقل 10 نفر) انجام گرفته است.

در پایان مقرر شد روسای مراکز طرح هایی که قابلیت اجرا در مراکز را دارند حداکثر تا دو هفته بعد به اداره کل اعلام نمایند.