شنبه 05/مهر/1399

(( سال 1399 ، سال جهش تولید ))

لطفا جهت بهبود کیفیت خدمات انجام شده توسط کارکنان ، فرم نظر سنجی را تکمیل وارسال فرمایید

نام و نام خانوادگیآیااطلاع رسانی وراهنمایی لازم بصورت شفاف ودقیق برای انجام اقدامات مورد نیازدرخواست به شماارائه شده است؟*

بلهتاحدودیخیر

نحوه ی برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟*

بسیار خوبخوببسیار بسیار بد


نام افردی که مناسب ترین برخورد و همکاری را با شما داشته اند مرقوم فرمایید؟


نام فرد یا افرادیکه برخورد نامناسبی با شما داشته اند مرقوم فرمایید؟آیاخدمت مورد نظرشمادرموعدمقررانجام شده است؟*

بلهخیر


جهت انجام کارتاکنون چند بارمراجعه نموده ایددرصورت تکرارمراجعه وعلت آن را ذکرفرمایید؟


چنانچه درخواست خلاف مقررات از جنابعالی شده است لطفاًآن را مرقوم فرمایید؟خدمات ارائه شده به جنابعالی را چگونه ارزیابی می کنید؟*

عالیخوبمتوسط ضعیف

تاچه حد محیط وامکانات اداری را جهت ارائه ی خدمات مطلوب به ارباب رجوع مناسب می بینید؟*

عالیخوبمتوسط <ضعیف

درمجموع عملکردموردمراجعه در ارتباط با خدمات رسانی وپاسخگویی مناسب را چگونه ارزیابی می کنید؟*

عالیخوبمتوسط ضعیف


لطفاً نظرات وپیشنهادات خودرا برای اصلاح امور بنویسید


در صورت تمایل آدرس ایمیل خود را وارد بفرمایید


تماس با ما

خراسان جنوبي - بيرجند - بلوار شهداي عبادي
صندوق پستي 68356-71389
حراست 32213524-056
آموزش  32213692-056
آزمون    32213694-056
آموزشگاه آزاد 32213691-056
روابط عمومي 32213700-056
تلفنخانه -7-32224446-056
نمابر 32213529-056
پست الکترونيک info@sk-tvto.ir
ملاقات عمومي با مديرکل روزهاي دوشنبه 17-14