سال ۱۳۹۹،سال جهش تولید

رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای خواهران بیرجند

سال ۱۳۹۹،سال جهش تولید

دسترسی های سریع

درباره مرکز

سازمان فنی و حرفه ای

جایی برای پیشرفت کارورزان برای ورودشان به دنیای کسب و کار واقعی
درباره اداره کل

کارگاهها

سازمان فنی و حرفه ای

جایی برای پیشرفت کارورزان برای ورودشان به دنیای کسب و کار واقعی
درباره اداره کل

میز خدمت

سازمان فنی و حرفه ای

جایی برای پیشرفت کارورزان برای ورودشان به دنیای کسب و کار واقعی
درباره اداره کل

سامانه ها

سازمان فنی و حرفه ای

جایی برای پیشرفت کارورزان برای ورودشان به دنیای کسب و کار واقعی
درباره اداره کل