تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

برگزاری چهارمین جلسه شورای هماهنگی دستگاه های تابعه وزارت کارباحضور سرکارخانم دکتربختیارخلج مشاورمحترم وزیردراموربانوان

دراین جلسه که باحضورسرکارخانم دکتربختیارخلج مشاورمحترم رئیس جمهور دراموربانوان واعضاءشورای مهارت استان وکلیه مشاورین دستگاه های وزارت متبوع برگزارگردید. پس از ارائه نقطه نظرات ,پیشنهادات ,حوزه بانوان دستگاه های ذیربط ازمشاورین اموربانوان تقدیربه عمل آمد.