سال ۱۴۰۱-سال تولید:دانش وبنیان واشتغال آفرین

رئیس مرکز
رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای خوسف

سال ۱۳۹۹،سال جهش تولید

دسترسی های سریع

اخبار سازمان