سال ۱۳۹۹،سال جهش تولید

قاین شهر زعفران
با آموزشهای مهارتی مرکز ما همراه باشید

سال ۱۳۹۹،سال جهش تولید

مشاوره و هدایت شغلی

کاهش آسیبهای اجتماعی

مهارت آموزی باعث ایجاد شغل و در نهایت کاهش آسیبهای اجتماعی میشود
مشاوره

نتایج آزمونها

توسعه

مهارت آموزی یکی از شروط توسعه کشورهاست
نتایج آزمونها

آزمون ادواری وصنعت ساختمان

شغل پایدار

مهارت آموزی مهمترین عامل ایجاد شغل پایدار
ثبت نام آزمونهای صنعت ساختمان

سوابق مدارک مهارت آموزی

http://reg.portaltvto.com/student2/signup/login/

مهارت

مهارت آموزی تنها شرط ورود به بازار کار است
استعلام گواهینامه مهارت

اخبار مرکز