سال ۱۴۰۱،سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین

قاین شهر زعفران
با آموزشهای مهارتی مرکز ما همراه باشید

سال ۱۳۹۹،سال جهش تولید

اخبار مرکز