نام آموزشگاه آموزش سال تأسیس رشته/رشته های آموزشی شماره تماس
مستقیم
آینده سازان خواهران و برادران ۱۳۸۷ فن آوری اطلاعات/icdl ۰۹۱۵۳۶۶۱۰۵۹
سینا خواهران ۱۳۸۵ فن آوری اطلاعات/icdl ۰۹۱۵۹۶۱۶۴۹۶
آرمیتا خواهران ۱۳۸۵ آرایش پیرایش زنانه ۰۹۱۵۶۶۹۲۳۴۰
هنرور خواهران ۱۳۸۸ صنایع پوشاک ۰۹۱۵۷۴۰۲۶۳۸
زرباف خواهران ۱۳۹۱ فرش و تابلو فرش و زیر مجموعه صنایع فرش ۰۹۱۵۹۶۱۶۵۷۳
زمرد خواهران ۱۳۸۵ آرایش و پیرایش زنانه ۰۹۱۵۹۶۱۳۴۴۷
ونوس خواهران ۱۳۸۵ آرایش و پیرایش زنانه ۰۹۱۵۶۶۴۷۶۸۱
آلامد خواهران ۱۳۹۶ صنایع پوشاک ۰۹۱۵۲۶۶۵۱۳۴
مهدیس خواهران ۱۳۹۶ صنایع پوشاک ۰۹۱۵۹۶۵۲۰۱۹