سال ۱۴۰۰ سال تولید ،پشتیبانی ها و مانع زدایی ها

سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای زیرکوه

سال ۱۳۹۹،سال جهش تولید

دسترسی های سریع